He rises…

“deshi”.. “deshi”..

“basara”.. “basara”..

“deshi”..”deshi”..

“basara”..”basara”..

“deshi”..”deshi”..

“basara”..”basara”..

“deshi”..”deshi”..

“basara”..”basara”..

“deshi deshi basara basara”

“deshi deshi basara basara”

“deshi deshi basara basara”

“deshi deshi basara basara”

“deshi deshi basara basara”

“deshi deshi basara basara”